Telefon   48 509 926 782

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompleksowa Organizacja wyjazdów https://malva-travel.pl/

mask

Regulamin naszych usług

Chcecie Państwo skorzystać z usług naszej firmy transportowej? Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami regulaminu.

 

REGULAMIN KRAJOWEGO PRZEWOZU OSÓB P. H. U. P. „KACPER” MAŁGORZATA KASPRZYK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50, poz. 601, z późn. zmian.).
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Przewoźnik – przedsiębiorca wykonujący przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej;
  • Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
  • Bilet – dokument uprawniający do przejazdu na podanej linii, w określonym terminie i za ustaloną cenę;
  • EM-karta – elektroniczny bilet wydawany przez Przewoźnika;
  • Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet)  Pasażera z wybranego przystanku do przystanku docelowego, wskazanego na bilecie;
  • Rozkład jazdy – plan przejazdów autokarów na linii, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków, godzin przyjazdów oraz nazw przystanków;
  • Linia – krajowe połączenie autokarowe wykonywane przez Przewoźnika na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe organy administracyjne;
  • Cennik – aktualne ceny biletów za przejazd na liniach objętych rozkładem jazdy.
  • Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.
  • *Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do zrealizowania przewozu Pasażera na linii określonej w bilecie, przy wykorzystaniu sprawnego technicznie, dopuszczonego do ruchu środka transportu.
 2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.
 3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, w przypadku, gdy Pasażer:
  • nie przestrzega warunków Regulaminu;
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  • zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort Współpasażerów i/lub pracowników Przewoźnika.
  • Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub odwołanie kursu spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole ITD) bądź innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 6. Przewoźnik (lub w jego imieniu kierowca autobusu) ma prawo dokonać kontroli biletów.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer jest zobowiązany do posiadania i okazania Przewoźnikowi ważnego biletu oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do zastosowanych w nim zniżek, jeżeli zostały przyznane. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.
 2. Pasażer jest zobowiązany do każdorazowego zarejestrowania EM-karty w bileterce po wejściu do autobusu. Rejestracja biletu polega na zbliżeniu karty do specjalnego czytnika w bileterce autobusowej.
 3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów określonych w niniejszym Regulaminie, a także przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
 4. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego .
 5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN z a każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

 

IV. BILETY

 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet.
 2. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Cennik biletów jednorazowych i miesięcznych dostępny jest na stronie internetowej Przewoźnika: www.buskacper.pl.
 3. Przewoźnik stosuje bilety jednorazowe oraz bilety miesięczne (EM-karty). Istnieje możliwość zakupu biletu miesięcznego tylko w jedną stronę za połowę ceny.
 4. Bilety jednorazowe oraz miesięczne można nabyć u kierowcy.
 5. Bilet miesięczny jest biletem imiennym ważnym z dokumentem tożsamości lub legitymacją uprawniającą do ulgi.
 6. Wydanie EM-karty wiąże się z pobraniem od pasażera kaucji zwrotnej w wysokości 15 PLN. Kaucję pobiera się tylko raz. Po rezygnacji z biletu kaucja zostanie zwrócona W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN.
 7. Przewoźnik stosuje zniżki ustawowe przy zakupie biletu. Wykaz stosowanych zniżek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zniżki nie podlegają łączeniu.
 8. Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze. W przypadku nieposiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do pełnej ceny biletu.

 

V. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 3. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopie.
 4. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.

 

VI. PRZEPISY PORZĄDKOWE I KOŃCOWE

 1. W pojeździe obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków oraz napojów.
 2. Regulamin dostępny jest w autobusach Przewoźnika oraz na jego stronie internetowej: www.buskacper.pl.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
 4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Przewozu Osób P. H. U. P. „KACPER” MAŁGORZATA KASPRZYK

Wys. ulgi

Osoby uprawnione

Podstawa prawna

BILETY JEDNORAZOWE

100 %

STRAŻ GRANICZNA (ochrona szlaków komunikacyjnych RP) Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 558)

100 %

POSEŁ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 1, poz. 13)
SENATOR
DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia) Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.  Nr 181, poz. 1515)

95 %

PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO
OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY

93 %

NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO

 

SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz. U. Nr 238, poz. 1578)

78 %

NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ

 

WOJENNYCH

Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824)

78 %

DZIECKO DO 4 LAT (osobne miejsce) Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania czynności służbowych)
CELNIK (w czasie wykonywania czynności służbowych)
POLICJANT (w czasie wykonywania czynności służbowych)
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (w czasie wykonywania czynności służbowych)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
OPIEKUN DZIECKA

 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB

DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM

ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ
INWALIDA WOJENNY I GRUPA Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)

51 %

KOMBATANT Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17 poz.75)

49 %

OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37 % NIEWIDOMY
DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA

 

ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

37 %

INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68)
WETERAN INWALIDA Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

BILETY MIESIĘCZNE

93 %

NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją

 

ustawy budżetowej. (Dz. U. Nr 238 poz. 1578)

78%

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do 

 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

51 %

STUDENT Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją

 

ustawy budżetowej. (Dz. U. Nr 238 poz.1578)

DOKTORANT Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz.455)

49 %

UCZEŃ Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do 

 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

37 %

NIEWIDOMY Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

33 %

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz 

 

ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1421)

NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL AKADEMICKI